Dňa 17. februára 2007 sa uskutoční výročná členská schôdza o 13:00 hod v pohostinstve Choňkovce. Program schôdze tvorí 17 bodov pričom hlavným bodom je voľba výboru a dozornej rady na ďalšie 5-ročné volebné obdobie. Tatiež sa bude voliť člen dozornej rady OkO SPZ a dvaja delegáti na okresný snem SPZ.