Výročná členská schôdza

 

Dňa 22.2.2014 o 13:00 hodine v pohostinstve Choňkovce sa uskutoční výročná členská schôdza.

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu VČS
 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice
 4. Správa o činnosti PZ za rok 2013
 5. Správa o hospodárení a stave majetku PZ za rok 2013
 6. Správa Dozornej rady PZ za rok 2013
 7. Správa o poľovníckom hospodárení za rok 2013
 8.  Plán činnosti na rok 2014
 9. Finančný rozpočet na rok 2014
 10. Plán poľovníckeho hospodárenia na rok 2014
 11. Správa mandátovej komisie
 12. Diskusia – rôzne
  - chovateľská prehliadka 22.-23.marca 2014 Hotel Družba Michalovce -ZPD
  - členský príspevok na rok 2014
  - poľovne upotrebiteľné psy
  - bodové hodnotenie za rok 2013
  - strelnica 2014, určenie termínu a skupiny na guľáš
  - okresný prebor v streľbe
  - Hubertovské slávnosti 2014 - Jagerek – určenie skupiny
  - voľba člena PZ z kandidátov: Kentoš, Jun, Copko
  - voľba na kandidáta za čakateľa na člena do PZ: Bc. Šimko Marcel
  - voľba čestného člena PZ: Porvaz Ján
  - navýšenie členského a rozdelenie diviny do skupín
  - rozšírenie podmienok čestného členstva
 13. Správa návrhovej komisie, predloženie návrhu a jeho schválenie
 14. Záver